Dofinansowanie z Pobrexitowej rezerwy dostawczej

MYSTIC COALITION Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt ze środków pochodzących z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej pt. „Adaptacja firmy Mystic Coalition poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych i poszukiwanie nowych kontrahentów”. 
Nr umowy: UDA-PBAR.02.01.00-00-0810/23-00
Działanie: PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Program Operacyjny: PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy
Całkowita wartość projektu: 71 847,02 euro
Wartość dofinansowania: 71 847,02 euro
Okres realizacji: 1.01.2021 – 30.09.2023
Dofinansowanie przeznaczone jest na dostosowanie przedsiębiorstwa działającego na terytorium Polski i dotkniętego negatywnymi skutkami brexit, do nowej pobrexitowej rzeczywistości. Służy utrzymaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo poprzez finansowanie rekompensat za spadek obrotów netto ze Zjednoczonym Królestwem. Oznacza to, że koszty kwalifikowalne obejmują rekompensatę wyliczoną jako spadek obrotów netto ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2021 r. względem 2019 r. Dotyczy to spadków obrotów netto w związku z brexit tj. niewynikającego z innych przyczyn, w tym szczególności w związku z utrudnieniami prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z pandemii COVID – 19. Za spadek obrotów netto ze Zjednoczonym Królestwem rozumie się zmniejszenie przychodów ze sprzedaży/zakupu produktów/materiałów, towarów lub usług na rynek Zjednoczonego Królestwa.