REGULAMIN WYDARZENIA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany jest przez Mystic Coalition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754728 NIP 5130257272, REGON 38163305200000, adres Minoga 127, 32-046 Minoga, adres poczty elektronicznej: kontakt@mysticcoalition.com, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w miejscu lub na terenie organizowanego przez Organizatora wydarzenia artystyczno-rozrywkowego/koncertu, zwanego dalej „Wydarzeniem”.
 3. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby, które okazały bilet wstępu wydany przez Organizatora w ramach puli ogólnie dostępnych biletów lub które otrzymały indywidualnie od Organizatora prawo wstępu na Wydarzenie, z zastrzeżeniem pkt 4. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej w wieku od 13 do 18 lat następuje wyłącznie pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody jej rodzica/opiekuna prawnego na jej udział w Wydarzeniu, według wzoru o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Podpisana zgoda musi zostać przekazana Organizatorowi wraz z biletem wstępu wydanym przez Organizatora przed wejściem na Wydarzenie.
 4. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej bilet wstępu i/lub inne dokumenty uprawniające do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, która, przed wejściem na Wydarzenie, złoży oświadczenie w formie pisemnej, że bierze odpowiedzialność za osobę małoletnią, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka. Małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat nie są zobowiązani do posiadania biletu wstępu na Wydarzenie.
 5. Bilet wstępu wydany przez Organizatora traci ważność w momencie opuszczenia przez uczestnika miejsca Wydarzenia. Opuszczenie Wydarzenia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu, a w takim przypadku bilet wstępu nie upoważnia do ponownego wstępu na miejsce Wydarzenia. Zabronione jest odsprzedawanie lub odstępowanie biletu wstępu.
 6. Każda osoba przebywająca w miejscu Wydarzenia zobowiązana jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W miejscu Wydarzenia przebywają, powołane przez Organizatora służby ochroniarskie, którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Wydarzenia, zwane dalej „Pracownikami ochrony”.
 8. Pracownicy ochrony podczas wykonywania zadań zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia oraz okazywać ja na żądanie osoby, której czynności dotyczą w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko pracownika ochrony, numer legitymacji, dane podmiotu wystawiającego oraz zapoznać się z treścią pouczenia o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi. Pracownik ochrony jest zwolniony z obowiązku okazywania legitymacji, w przypadku, gdy osoba, wobec której wykonuje czynności, swoim zachowaniem w sposób oczywisty zagraża życiu lub zdrowiu Pracownika ochrony lub innych osób albo dobrom powierzonym ochronie.
 9. Osoby przebywające na Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i wiek. Pracownicy ochrony przy wejściu na miejsce/teren Wydarzenia, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia okazania tego dokumentu.
 10. Osoby przebywające na Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 11. Pracownicy ochrony są uprawnieni do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających na Wydarzeniu, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie Wydarzenia, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
  5. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
  6. odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim osobie, która:
   1. znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
   2. posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione;
   3. zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
   4. nie posiada uprawnień do wstępu na teren Wydarzenia;
   5. nie przestrzega Regulaminu.
 12. Pracownicy ochrony mogą użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia.
 13. Pracownicy ochrony mogą użyć lub wykorzystać broń palną w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia.
 14. Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się przez pracowników ochrony, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 15. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie i w jego bliskiej odległości zabrania się:
  1. wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu, butli gazowych, dronów i bezzałogowych statków powietrznych,
  2. wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania bez zgody Organizatora,
  3. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
  4. wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),
  5. wchodzenia na scenę, jej elementy, naruszania jej konstrukcji,
  6. dewastowania infrastruktury znajdującej się w miejscu Wydarzenia,
  7. palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
  8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  9. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
  10. używania otwartego ognia,
  11. palenia ognisk,
  12. używania urządzeń grillowych,
  13. dewastowania infrastruktury znajdującej się na terenie Wydarzenia,
  14. zakłócania porządku i zaśmiecania terenu,
  15. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników,
  16. wjazdów oraz parkowania pojazdów samochodowych, przyczep i innych pojazdów, bez zezwolenia Organizatora;
  17. przebywania w miejscu Wydarzenia poza godzinami jego trwania,
  18. wnoszenia i posiadania na terenie Wydarzenia plecaka, torebki lub innego rodzaju bagażu w rozmiarze większym niż rozmiar A4.
 16. Wszystkie osoby, które przebywają na terenie Wydarzenia, zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników ochrony. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Na terenie Wydarzenia jest zainstalowany system monitoringu w postaci urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej usługę IT, firmie ochroniarskiej oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Organizator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane z monitoringu podlegają skasowaniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są u Organizatora.
 18. Dane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres co najmniej 30 dni nie dłużej jednak niż 90 dni od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Organizator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane z monitoringu podlegają skasowaniu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są u Organizatora.
 19. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 20. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mysticcoalition.com oraz u Organizatora.
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.04.2024.